Photo Photo Photo
Photo Thumb
Photo Thumb
Photo Thumb

Zulu
Home
Abakwa-Cele

Umbhali: Reggie Sipho ka-Isaiah Khumalo, Incwadi: Uphoko, Umqulu 1

Ukudabuka kwabantu bakwaCele kunye nokwabantu bakwaMthethwa. Bonke laba bantu bangaManyambose, ngokudabuka kwabo. Indawo yabantu bakwaCele ngokwendabuko, isuka eNyakatho nezintaba zasOngoye kuze kuyoshaya ezinkwazini zomfula uMhlathuze, kuze kuyofika emingceleni yakwaDube kwaDlangezwa. AbakwaCele bayishiya lendawo yabo ngesikhathi behlaselwa ngabakwaQwabe. Kanti kwaDlangezwa abakwaDube bazohlaselwa nguDingane bese leliya zwe elinika abakwaMkwanazi. Ekusukeni kwabo kwelendabuko ngoba bexhoswa ngabantu bakwaQwabe bawela uThukela bayokwakha phakathi kweNonoti kanye noMdloti. Bathi indawo yabo yayohamba ize iyofika ogwini lolwandle.

 
Ngokusho kuka Dr V.B. Nhlumayo

UShaka uhlasela izwe nje, sebekhona abakwaCele. Cishe eminyakeni yawo +1700 iNkosi uMkhokheleli egqabula igoda lokwahlukana nabakwa Mthethwa. UMkhokheleli wabe eyindodana kaLanga, kwaZwana, kuSodi kuNqumela. Lawa makhosi namanye akwazeki kahle isikhathi ayebusa ngaso. Kuyakholeka ukuthi lawaMakhosi abusa ngaphambi kokuba afike kwelaKwaZulu-Natali. Kusobala ukuthi ukuhlangana nabakwaMthethwa akubenzanga balahlekelwe uzalo lwabo. Emuva kweNkosi uMkhokheleli ubukhosi bathathwa uDibandlela. Ngesikhathi kubusa uDibandlela, abakwaMthethwa babebuswa yiNkosi uDingiswayo. Inkosi uDibandlela wabusa waze wamdala kakhulu.

Wabona ububi benziwa ngamadodana akhe amabili. Indodana yakhe uMdinsilwa wakhothama ngaphambi kweNkosi, njengoba owabe efanele ukuthatha isikhundla sikayise. Ekhothama uMdinsilwa kwabe kukhona umfowabo wendlu encane uSotukuza. Ubukhosi bakwaCele bathathwa nguVico. Abazukulu bakaDibandlela nabo babanga. Laba kwabe kunguMagaye noMade okwaphumelela uMagaye. Base beyehlukana uMagaye noMande. UMagaye washiya emzini kayise wakha owakhe umuzi eduze nomfula uMhlali kanti uMande wayokwakha eMvoti lapho okuthiwa yikwaDukuza. Ilizwe likaMande lihlanganisa namaNganga ngasemfuleni eMushane.......

Umbhali: Dr V.B. Nhlumayo, Incwadi: AbakwaCele, Umqulu wokuqala

 
Сейчас 289 гостей онлайн
Copyright © 2018 Cele. All Rights Reserved.