Zulu
Home
Ngokusho kuka Dr V.B. Nhlumayo

UShaka uhlasela izwe nje, sebekhona abakwaCele. Cishe eminyakeni yawo +1700 iNkosi uMkhokheleli egqabula igoda lokwahlukana nabakwa Mthethwa. UMkhokheleli wabe eyindodana kaLanga, kwaZwana, kuSodi kuNqumela. Lawa makhosi namanye akwazeki kahle isikhathi ayebusa ngaso. Kuyakholeka ukuthi lawaMakhosi abusa ngaphambi kokuba afike kwelaKwaZulu-Natali. Kusobala ukuthi ukuhlangana nabakwaMthethwa akubenzanga balahlekelwe uzalo lwabo. Emuva kweNkosi uMkhokheleli ubukhosi bathathwa uDibandlela. Ngesikhathi kubusa uDibandlela, abakwaMthethwa babebuswa yiNkosi uDingiswayo. Inkosi uDibandlela wabusa waze wamdala kakhulu.

Wabona ububi benziwa ngamadodana akhe amabili. Indodana yakhe uMdinsilwa wakhothama ngaphambi kweNkosi, njengoba owabe efanele ukuthatha isikhundla sikayise. Ekhothama uMdinsilwa kwabe kukhona umfowabo wendlu encane uSotukuza. Ubukhosi bakwaCele bathathwa nguVico. Abazukulu bakaDibandlela nabo babanga. Laba kwabe kunguMagaye noMade okwaphumelela uMagaye. Base beyehlukana uMagaye noMande. UMagaye washiya emzini kayise wakha owakhe umuzi eduze nomfula uMhlali kanti uMande wayokwakha eMvoti lapho okuthiwa yikwaDukuza. Ilizwe likaMande lihlanganisa namaNganga ngasemfuleni eMushane.......

Umbhali: Dr V.B. Nhlumayo, Incwadi: AbakwaCele, Umqulu wokuqala

King Dibandlela ruled until he was quite old. He witnessed the bad that was being done by his two sons. His son Mdisilwa bowed in front of the King, because he was in line to assume the throne from his father. As he knelt before his father, tyere was also his brother from the lower household, Sotukuza. The Cele throne was however assumed by Vico. Dibandlela's grandchildren joined the battle for kingship and these were Magaye and Mande. Magaye came out victorious. This caused a split between Magaye and Mande. Magaye then left his father's household and built his next to the Mhlali river, while Mande left to start his at Mvoti, now better known as KwaDukuza. Mande's kingdom includes Nganga next to Mushane river........

Author: Dr. V.B. Nhlumayo. Book: AbakwaCele, Umqulu wokuqala

Translation by: Sifiso Cele

Written by :
Martin Cele
 
 
Сейчас 107 гостей онлайн
Copyright © 2018 Cele. All Rights Reserved.