Zulu
Home
Abakwa-Cele

Umbhali: Reggie Sipho ka-Isaiah Khumalo, Incwadi: Uphoko, Umqulu 1

Ukudabuka kwabantu bakwaCele kunye nokwabantu bakwaMthethwa. Bonke laba bantu bangaManyambose, ngokudabuka kwabo. Indawo yabantu bakwaCele ngokwendabuko, isuka eNyakatho nezintaba zasOngoye kuze kuyoshaya ezinkwazini zomfula uMhlathuze, kuze kuyofika emingceleni yakwaDube kwaDlangezwa. AbakwaCele bayishiya lendawo yabo ngesikhathi behlaselwa ngabakwaQwabe. Kanti kwaDlangezwa abakwaDube bazohlaselwa nguDingane bese leliya zwe elinika abakwaMkwanazi. Ekusukeni kwabo kwelendabuko ngoba bexhoswa ngabantu bakwaQwabe bawela uThukela bayokwakha phakathi kweNonoti kanye noMdloti. Bathi indawo yabo yayohamba ize iyofika ogwini lolwandle.

Kuthiwa ngesikhathi sokubusa kwenkosi yakwaMthethwa uDingiswayo, kwaCele kwakubusa uDubandlela. Kuthiwa uDubandlela waba nenkulu inkinga ngoba bathi wahlala waze wakhula kakhulu. Amadodana akhe okwakufanele athathe ubukhosi emva kwakhe aze ashona kwawona. Endala kwakunguMdinsila owashona nendodana yakhe, bengasabusanga. Encane kwakunguVico, naye uVico washona uyise esekhona. Kwase kuthi amadodana akhe Omande noMagaye, babanga laba bafana phambi kukayisemkhulu. Bathi uDubandlela wayenomuzi wakhe kule ndawo osekuthiwa yiGroutville manje. Ekubangeni kwabazukulu bakhe uDubandlela, kwaphumelela uMagaye. Washiya emzini kayisemkhulu wayokwakha owakhe umuzi emthonjeni womfula uMhlali, kwathi umfo wabo uMande yena wawela uMvoti wazokwakha lapho osekuyidolobha khona lakwaDukuza (Stanger ).

Kwathi lezi zinsizwa zisazihlalele emzini yazo kwafika isithunywa sivela kuShaka, saqala saya kuMande, sathi uthi uShaka impi yakhe ilambile ifuna ukuba ithole ukudla ukuze ithole amandla okulwa. UMade wakhomba inja endala ezacile wathi kabathathe yona bayodla. Bedlula kuMande baqonda kuMagaye, bafika asho umlayezo ofanayo. UMagaye yena wathi uzobanikeza konke abakufunayo. Nangempela wawondla amabutho enkosi yakwaZulu. UShaka ezwa indaba ka Mande wathukuthela wafa. Khepha washeshe wabaleka nabantu bakhe bashiya yonke imfuyo yabo asitheni. Wabaleka wayocasha ehlathini ngasolwandle. UShaka wathi makangalandelwa kodwa wanciswa ukudla. Yabhoka indlala ehlathini kangangokuba waze wacela umfowabo owayehlezi ngokukhulu ukunethezeka ukuba ayomncengela kuShaka. Wakwenza lokho uMagaye. Nempela uShaka wamvumela ukuba abuyele ekhaya lakhe. Kwathi lapho esehlezi ngokukhulu ukunethezeka, safika futhi isithunywa siqhamuka kuShaka size kuMande, bethunywe nguShaka ukuba bazobulala leya nja ezacile. Kepha iqiniso ukuthi wayengasaqonde yona inja, kodwa wayeseqonde uMande uqobo. UMande wakubona lokhu, ngoba bathi wavela wanyamalala. Kwase kuthi uShaka wavele wazikhokhisela ngokuthi akhe umuzi wakhe emanxiweni kaMande wawuqamba ngokuthi kukwaDukuza.

Kuthe uShaka esekhotheme sekubusa uDingane, wabakhumbula bonke abayizihlobo nabangani bakaShaka ,wabahlasela. Wambulala uMagaye. Kwase kuthi yena uDingane walishiya elingaphesheya koThukela wabuyela emanxiweni oyise wayokwakha ngaseMkhumbane. Ngokufa kukaShaka nokubuyela kukaDingane eMkhumbane, kwenza ukuthi uMande aqhamuke futhi. Kuthe lapho uMande esecabanga ukuthi izitha zakhe zonke usehlukene nazo ngoba uShaka esekhotheme kanti uDingane owayengahle amphazamise naye wayesebuyele eMkhumbanele ngakwaNobamba, kwaqhamuka enye inkathazo. Phela kwafika abantu bakwaQwabe bebaleka kwaZulu, beholwa nguNqetho owayezingelwa nguDingane ngenxa yokuthi nje wayengumngani kaShaka.

UNqetho wafika wafuna ukuba yena noMande bakhe ubuhlobo, kuze bakwazi ukuvikelana ezitheni. Kwathi isamunyungwa leyo ndaba, nakho-ke sekufika mvelivelayo ezobikela uMande ukuthi abantu bakwaNqetho sebenze okukhulu ukwelelesa ngoba bavele bazingenela nje enkundleni kwabantu bakwaMande bakudovadova. Kwamthukuthelisa lokho uMande akabe esavuma ukuba kube khona ubudlelwane phakathi kwabantu bakhe kanye nabakaNqetho. Kepha uNqetho wakuhlakaniphela lokhu wagadla kuqala. Kuthiwa entathakusa abantu bakwaQwabe bahlasela babulala uMande nendodana yakhe uMangqanga. Bahlakazeka abantu bakwaCele. Babaleka sebeholwa nguXabhashe indodana encane kaMande.

OKUNINGI KUSENCWADINI: Umbhali: Reggie Sipho ka-Isaiah Khumalo, Incwadi: Uphoko, Umqulu 1

NGITHINTE: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Written by :
Martin Cele
 
 
Сейчас 408 гостей онлайн
Copyright © 2018 Cele. All Rights Reserved.