Zulu
Home /  Izibongo ezihlobene

[V.B. NHLUMAYO, ABAKWACELE - UMQULU WOKUQALA, UMSINSI PRESS]


Seziningi izibongo ezikhona zabantu abahlubuka kwaCele. Bonke laba bantu badabuka kuCele ongukhokho wabo bonke.AbakwaMkhungo

Abantu bakwaMkhungo bavela ngokuthi omunye umuntu wakwaCele wabona intombi yasekhaya iyinhle. Wayithanda waze wangena kuyo. Abantu basekhaya uma bezwa lesi senzo nabo bakhungatheka, bangakwazi nokukhuluma. Bamkhiyela ekhaya wanikwa inxiwa lakhe labizwa ngokuthi kuseMkhungwini, ngoba abantu bakhungathekile yilesi senzo esithusayo. Kwakuhlatshwa inkomo yokukhunga lomhlola ovele ukuze kungazalwa abantwana abakhubazekile.

 
AbakwaMbutho

Isibongo sakwaMbutho savela ngoba kwabe kukhona indoda yakwaCele igama layo kwabe kunguMbutho. UMbutho lona wabe eyiqhawe futhi izinsizwa zithanda ukuhlangana kwakhe kuxoxwe ngezempi. Lokhu kwenza kwabo okuhle ngokuxoxisana ngezimpi, bagcina ngokuba baphume ngokuhlwa bahlasele eminye imizi ababengayinambithisisi. Base benikwa igama lokuthi kuseMbuthweni ngokubiza kwabantu lapho bekhuluma ngokusheshisa, bathi kuseMbuthweni, base beba ngabantu bakwaMbutho. Abagcinanga ngokubuthana kodwa bahlasela eminye imizi ngobusuku.

 
AbakwaMkhithi

Abantu bakwaMkhithi batholakala eZingolweni. Nabo bangabantu abaphuma kwaCele. Kuze kuthiwe ngabakwaMkhithi ngoba enye indoda yakwaCele eyangenwa wukusa nokonakala, yabona intombi yakwaCele, yayifisa, yagcina isimbethe kuyo. Lokho kwabathukuthelisa abantu kwathiwa ngoba yena uyakhithiza lapha ekhaya. Kwabakhona ukulwa kwemizi babulalana, abantu babefa bekhithika ngapha nangapha. Kwasekuthiwa nguMkhithi. Nozalo lwakhe lwazibiza ngokuthi bangabakwa Mkhithi.

 
AbakwaQumbisa

Nabo laba bakwaQumbisa batholakala eZingolweni. Nakhona lapha kubonakala ukonakala kwamadoda, esingazi ukuthi asuke engenwe yini nje nempela.Indoda yakwaCele yabona intombi ekhaya, yase iyayikhulelisa. Kwezwakala ukuthi umntwana kaSibanibani uqunjelwe khona lapha ekhaya. Kuthe lapho kuxoxwa udaba lomntwana osezithwele, udaba lwakhomba yena lo wasekhaya. Base bemxosha naye ekhaya umfo. Kwathiwa wonakele ukhohlakele ngoba uqumbise ekhaya. Wase ebizwe ngokuthi unguQumbisa. Uzalo lwakhe lwabizwa ngokuthi bangoQumbisa.

 
AbakwaNgwazi

Isibongo sakwaNgwazi sitholakala kakhulu endaweni yaseMawuleni. Bonke bayinzalo yeNkosi uManzolwandle wakwaCele. Nakhona lapha kwasuka ndoda thize, yasukela intombi yakwaCele nayo indoda ibona intombi iyinhle. Yathi le ndoda kunokuba lentombi ithathwe ngabantu base mzini, kungcono kungene yona kuqala. Ngesenzo sayo esibi nesinyanyekayo, yakhishwa ekhaya, kwathiwa ngoba wena uyiNgwazi ukwazi ukugwaza ekhaya. Yonke inzalo yayo yabizwa ngokuthi ngabakwaNgwazi

Eminyakeni yawo 1980 kuke kwaba khona izimpi ezinzima phakathi kwabantu bakwaCele baseNgwazini nabaseMawuleni bebanga into engekho. Nanamhlanje ungabona amanxiwa abantu abawashiya bebalekela imibango. Nokho izwe lithule manje.

 


Сейчас 118 гостей онлайн
Copyright © 2018 Cele. All Rights Reserved.