Zulu
Home /  Ulimi lwesiCele

[V.B. NHLUMAYO, ABAKWACELE - UMQULU WOKUQALA, UMSINSI PRESS]

Baningi kakhulu abantu bakwaCele abangasathandi ukukhuluma ulimi lwesiCele. Lokhu kungubumbuka obukhulu ukukhesa ulimi lwakho lomdabu. Ukuncipha kolimi lwesiCele kwenziwa imfundo kanye nenqubomgomo yolimi kwezemfundo kuzwelonke kanye nenkolo. Labo abathathe inkolo bababukela phansi labo abakhuluma ulimi lwesiCele. Kwakuba sengathi umuntu okhuluma isiZulu ungcono kakhulu kunalowo okhuluma isiCele.
Nasezikoleni othisha bafika ezindaweni zakwaCele bangasikhuluma isiCele, izingane ezikhuluma isiCele zazijeziswa kuthiwe maziyeke ukukhuluma ulimi oluphuphile noluphansi kakhulu. Izingane ezikoleni zahlupheka kakhulu ngoba emakhaya kukhulunywa isiCele kanti ezikoleni bayaphoqwa ukuba bakhulume isiZulu nesiNgisi.

Kungaba yisu elingcono ukuthi uMnyango wemfundo uthumele othisha abakhuluma isiCele ezindaweni zabantu bakwaCele. Abazali abayimele ngezinyawo indaba yokuthi makukhulunywe, kufundwe nesiCele ezindaweni abazakhele.
Kungaba yisu elingcono ukuba abalobi bezincwadi bake balobe ngolimi lwesiCele. Lokhu kuyoletha ugqozi kubafundi nakubantu bakwaCele ukuthi ulimi lwabo akulona ulimi oluphuphile nelokudelelwa ngabantu.

Abantu bakwaCele mabaziqhenye ngolimi lwabo njengolimi olunomlando omude. Ngakho-ke ngokwenza njalo ulimi lwesiCele luyolondeka luze lufundwe lukhulunywe nayisizukulwane esizayo.

isiZulu
isiCele
isiThonga
umuntu
munu
Munhu
umfazi
ufati
sati
intombi
inombi
nombi
Imbuzi
imbuti
mbuti
inhlanzi
ihladi
hladi
Imvu
imvu/igusha
nyimpfu
Iqiniso
Iciniso
inyaniso
Ndiza
Ndita
phapha
ilulwane
Iphenyane
nkonyane
Ubisi
Intusi
lubisi
ikhanda
ikhanda/hloko
hloko
Inkosi
ihosi/iyosi
iwosi
inkukhu
iyuku/ihuku
ihhuku
umkhono
Ukhono
khono
amanzi
Mati
madi
Imoto
Moto
ngungu
Umfula
Ufula
nampu
amakhosikazi
Bafati
basadzi
impuphu
Imuphu
muphu
inhliziyo
ihlitiyo/ihlidiyo
ihlitiyo
Eduze
Edute
dute
phambili
Embili
mbili
Phansi
Edasi
dasi
phezulu
Etulu
tulu
intombazane
Inombatane
nombatane
Izinto
Tinto
tinto
indoda enhle
indoda kuhle
ndoda lenhle
umfana omude
umfana lomude
fana lomude

Nakuba ulimi lwesiCele luthathwa njengolimi olungaqondile, kungaba kuhle ukuba abakwaCele bakhuthazwe ukuba balukhulume nabantwana bakwaCele. Mabalukhulume balufunde ezikolweni. Abantwana mabangaphoqwa ukuba bakhulume isiZulu. Lokhu kujeziswa kwabantwana uma bekhuluma ulimi lwesiCele kuyabakhinyabeza futhi kubehlisa isithunzi babukele phansi abazali uma bekhuluma isiCele.


Abantu abaningi bakwaCele bayakhala kakhulu ngendlela ababona ulimi lwabo lushabalala ngayo. Bafuna lufundwe lukhulunywe ezikoleni nasemiphakathini.

Ake sibheke uhLU lWamagama olimi lwesiCele siwaqhathanisa nawesiZulu kanye nesiThonga.

 


Сейчас 286 гостей онлайн
Copyright © 2018 Cele. All Rights Reserved.